Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do rekrutacji do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Milanówku. 
Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

4  marca 2019

29 marca 2019 
do godziny 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.


4  marca 2019

 


29 marca 2019
do godziny 15:00

Złożenie w szkole podpisanego wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

25 marca 2019

do godziny 12:00

Podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do klasy IV sportowej

od 1 kwietnia 2019

3 kwietnia 2019

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  do klasy IV sportowej

4 kwietnia 2019 r.

do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do klasy IV sportowej

5 kwietnia 2019

11 kwietnia 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy IV sportowej j i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12 kwietnia 2019
godz. 12.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych                                            i niezakwalifikowanych.

18 kwietnia 2019

6 maja 2019
godz.15.00

Złożenie potwierdzenia woli uczęszczania do klasy IV sportowej.

8 maja 2019
godz. 14.00

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy IV sportowej

Procedura odwoławcza

Od  8 maja 2019
godz. 14.00

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas czwartych sportowych zorganizowanych w szkołach podstawowych

24 maja 2019

 

Publikacja wykazu wolnych miejsc.

27 maja 2019

3 czerwca 2019
do godziny 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków
o przyjęcie.

27 maja 2019

3 czerwca 2019
do godziny 15:00

Złożenie w szkole podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

29 maja 2019

Podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do klasy IV sportowej.

3 czerwca 2019

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  do klasy IV sportowej

4 czerwca 2019

11 czerwca 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy IV sportowej j i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12 czerwca 2019
 godzina 15:00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

12 czerwca 2019
od 15:00

19 czerwca 2019
do godziny 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu kandydata.

21 czerwca 2019
 godzina 15:00

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym.

Od 21 czerwca 2019
od  godziny 15:00

 

Procedura odwoławcza.

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 554;